SMALL ARMS AMMUNITION

5.56 Mmx45 (Ss109/M855) Ball Cartridge
5,56 Mmx45 (4 Ball + 1 Tracer) Cartridge
7,62 Mmx51 (M80) Normal Cartidge
7,62 Mmx51 (M61) Armour Piercing Cartridge
7,62 Mm X 51 (4 Ball + 1 Tracer) Cartridge
7,62 Mmx51 Blank Cartridge
7.62 Mmx39 Cartridge With Steel Core
12,7 Mmx99 (.50 Cal) (M17) Cartridge
12.7 Mmx99 Blank Cartridge
12,7 Mmx99 (.50 Cal) (4M8 + 1M17) Cartridge
20 Mm X 102 M55 A2 Tp-T Cartridge, Tracer
20 Mmx102 M56 A3 Hei-T Cartridge
20 Mm X 110 Tp-T (MKE Mod 1107) Cartridge
20 Mm X 110 Hei-T (MKE Mod 1109) Cartridge, Tracer
7,65 Mmx17 Ball Pistol Cartridge
9 Mmx17 Cartridge, Short
9 Mmx19 Blank Cartirdge
9,65 Mm (.38 Cal ) Special Cartridge (Fmj)
5,56 Mmx45 (L 110/M856) Tracer Cartridge
5.56 Mmx45 Blank Cartridge
7,62 Mmx51 (M62) Cartridge, Tracer
7.62 Mmx51 Sniper Cartridge
7,62 Mmx51 (4 M61+1 M62) Cartridge
7.62 Mmx63 Blank Cartridge
7,62 Mmx51 (M62) Cartridge, Tracer
7.62 Mmx51 Sniper Cartridge
7,62 Mmx51 (4 M61+1 M62) Cartridge
7.62 Mmx63 Blank Cartridge
12.7 Mmx99 (.50 Cal) (M33) Cartridge
12.7 Mmx99 (.50 Cal) M8 Api Special Cartridge
12.7 Mmx99 (.50 Cal) (4M33 + 1M17) Cartridges
20 Mmx102 M55 A2 Tp Training Cartridge
20 Mmx102 M56 A3 Hei Cartridge
20 Mm X 110 Tp (MKE Mod 1101) Cartridge
20 Mm X 110 Hei (MKE Mod 1102) Cartridge
9x19 mm LUGER FMJ

9x19 mm LUGER FMJ Ammunition
9x19 mm PARABELLUM FMJ Ammunition